Reality ALL FOR YOU
Reality ALL FOR YOU Nové svetlo do Vašich realít
Ponúknite nám Vašu nehnuteľnosť
Ponúknite nám Vašu nehnuteľnosť
Vykupujeme
Vykupujeme nehnuteľnosti, vyplatíme za Vás exekúcie,
Platba v hotovosti do 24 hodín
Sprostredkovanie
Sprostredkovanie Kúpy
Predaja
Nájmu, prenájmu
nehnuteľností
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Všeobecné podmienky sprostredkovania

 

 

Všeobecné podmienky sprostredkovania (VPS):

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Obchodná spoločnosť ALL FOR YOU - reality s.r.o. (ďalej aj ako „realitná kancelária“ alebo „sprostredkovateľ“), so sídlom Nešporova 1007/7, 927 01 Šaľa, IČO: 47 099 429, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31143/T. Spoločnosť ALL FOR YOU - reality s.r.o.  sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu predaja a kúpy nehnuteľností.
 2. Tieto všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej aj „VPS“) upravujú pravidlá činnosti realitnej kancelárie - sprostredkovateľa pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby sprostredkovateľ s vynaložením odbornej starostlivosti a na základe pokynov záujemcu vykonával činnosť smerujúcu k dosiahnutiu spokojnosti záujemcov ako aj tretích osôb, ktoré o kúpu predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke realitnej kancelárie prejavia záujem.
 3. Tieto VPS upravujú všetky právne vzťahy vznikajúce medzi sprostredkovateľom a záujemcom na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností, ako aj právne vzťahy súvisiace s konaním, ktorého cieľom je vznik takéhoto právneho vzťahu.
 4. VPS  tvoria súčasť akéhokoľvek právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností.
 5. V rozsahu, v akom sa ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností líšia od ustanovení VPS, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností.

 

 1. Právne  vzťahy medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom

 

 1. Sprostredkovateľ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľností na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa v súlade s ust. § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby - podnikateľa v súlade s ust. § 642 a nasl. Obchodného zákonníka a upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
 3. Sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi – fyzickej osobe za odmenu uzavretie Zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.
 4. Zmluvou o sprostredkovaní uzavretou s právnickou osobou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).
 1. Právne vzťahy medzi sprostredkovateľom a záujemcom, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve sa riadia ustanoveniami týchto VPS a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

 

 1. Odmena Sprostredkovateľa

 

 1. Nárok na odmenu vzniká Sprostredkovateľovi podľa § 774 Občianskeho zákonníka uzatvorením sprostredkúvanej Zmluvy s treťou osobou.
 2. Nárok na odplatu vzniká Sprostredkovateľovi podľa § 645 Obchodného zákonníka už zaobstaraním príležitosti pre Záujemcu uzavrieť sprostredkúvanú Zmluvu.
 3. Sprostredkovateľ má nárok na odmenu/províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie sprostredkúvanú Zmluvu bez akejkoľvek ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa s osobou, ktorú mu Sprostredkovateľ označil za osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy ako aj v prípade, ak Sprostredkovateľ s touto osobou vykonal čo i len obhliadku predmetnej nehnuteľnosti. Vzniku práva Sprostredkovateľa na províziu nebráni skutočnosť, že až po zániku účinnosti Zmluvy o sprostredkovaní je s treťou osobou uzavretá Zmluva, na ktorú sa vzťahovala sprostredkovateľská  činnosť a k jej uzavretiu došlo pričinením Sprostredkovateľa.
 4. Konkrétna výška odmeny/provízie sprostredkovateľa bude individuálne dohodnutá v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy.

 

 1. Rezervačný poplatok a započítanie

 

 1. Rezervačný poplatok je poplatok, ktorý uhrádza sprostredkovateľovi osoba, ktorá prejaví vážny záujem o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti, v ponuke sprostredkovateľa.
 2. V prípade sprostredkúvania predaja nehnuteľnosti Záujemca na základe sprostredkovateľskej zmluvy splnomocňuje Sprostredkovateľa, aby od osoby, ktorá prejaví vážny záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prevzal rezervačný poplatok.
 3. V prípade uzavretia sprostredkúvanej Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bude rezervačný poplatok použitý v celej výške na úhradu zodpovedajúcej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti.

 

 1. Práva a povinnosti Záujemcu

 

 1. Záujemca je povinný umožniť Sprostredkovateľovi, po dohode termínu, vykonávať obhliadky nehnuteľnosti.
 2. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku a poskytnúť mu potrebné podklady podľa jeho požiadaviek, v požadovanom rozsahu a lehotách. Sprostredkovateľ nezodpovedá za pravosť a pravdivosť týchto podkladov.
 3. Záujemca splnomocňuje Sprostredkovateľa na prevzatie osobných údajov od osôb, ktoré prejavili záujem o nehnuteľnosť, a to pre potrebu vypracovania právnych úkonov o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti.
 4. Záujemca je povinný poskytnúť súčinnosť k zriadeniu záložného práva k nehnuteľnosti v prospech poskytovateľa úveru, pokiaľ bude Kupujúci financovať kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom úveru a zároveň je povinný pristúpiť k podpisu záložnej zmluvy v prospech záložného veriteľa na úhradu kúpnej ceny.
 5. Záujemca je povinný informovať Sprostredkovateľa o všetkých skutočnostiach a ťarchách týkajúcich sa nehnuteľnosti, ktoré majú rozhodný význam pre uzatvorenie sprostredkúvanej Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti s osobou, ktorá o ňu prejavila záujem.
 6. Záujemca svojim podpisom na sprostredkovateľskej zmluve potvrdzuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťami disponovať, pričom nie je nijako ani nikým vo svojom dispozičnom práve obmedzený, že na nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená alebo práva tretích osôb ani iné právne povinnosti alebo vady, o ktorých by Sprostredkovateľa vopred neinformoval, okrem tiarch uvedených v zmluve o sprostredkovaní. V prípade ak sa tvrdenie uvedené v predchádzajúcej vete ukáže ako nepravdivé, je záujemca sám v plnej výške zodpovedný za vzniknuté následky, sankcie či škody, ktoré v dôsledku uvedeného vznikli.
 7. V prípade, ak záujemca nie je výlučným vlastníkom nehnuteľností uvedených v zmluve, je povinný predložiť Sprostredkovateľovi, v lehote do 15 kalendárnych dní, splnomocnenie na disponovanie s predmetnými nehnuteľnosťami od ostatných spoluvlastníkov.
 8. Záujemca potvrdzuje, že nemá žiadne iné záväzky, ktoré by mohli znamenať obmedzenie, sťaženie či nemožnosť výkonu vlastníckeho práva Kupujúcemu a že v súvislosti s nehnuteľnosťami nezamlčal žiadne podstatné skutočnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na predaj nehnuteľností, či stanovenie požadovanej kúpnej ceny.
 9. Záujemca je povinný oznámiť Sprostredkovateľovi, že uzatvoril sprostredkúvanú Zmluvu, ktorou došlo k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bez zbytočného odkladu po jej uzavretí a to aj po zániku Zmluvy o sprostredkovaní, najmä ak ju uzatvoril pričinením Sprostredkovateľa, a/alebo ak ju uzatvoril s osobou, s ktorou vykonal obhliadku nehnuteľnosti, a/alebo ktorú mu Sprostredkovateľ predstavil či opísal ako záujemcu o predmetné nehnuteľnosti, resp. potencionálneho budúceho nadobúdateľa nehnuteľnosti.
 10. Záujemca je povinný zabezpečiť súčinnosť pri zániku ťarchy viaznucej na nehnuteľnosti, podľa pokynov Sprostredkovateľa, aby sa podarilo úspešne uzavrieť sprostredkúvanú Zmluvu.

 

 

VI.     Práva a povinnosti Sprostredkovateľa

 1. Sprostredkovateľ uskutočňuje prvotnú obhliadka a fotodokumentáciu nehnuteľnosti.
 2. Sprostredkovateľ poskytuje odborné poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti.
 3. Sprostredkovateľ zabezpečuje inzercie nehnuteľností na internetových stránkach a portáloch a aktívne vyhľadáva osoby, ktoré budú mať záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 4. Sprostredkovateľ komunikuje so záujemcom a pravidelne informuje záujemcu (telefonicky, sms-kou alebo e-mailom) o všetkých podstatných skutočnostiach.
 5. Sprostredkovateľ má právo dohodnúť obhliadku, a to aj cez víkend.
 6. Sprostredkovateľ zabezpečuje právny a poradenský servis pre záujemcov, najmä vypracovanie:
 • Zmluvy o sprostredkovaní,
 • Zmluvy o budúcej zmluve,
 • Zmluvy o prevode vlastníctva,
 • Zmluvy o nájme/ podnájme nehnuteľnosti,
 • Návrhu na vklad na príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor
 • Preberacieho protokolu.
 1. Sprostredkovateľ zabezpečuje pomoc pri
 • zabezpečení hypotekárneho financovania na zabezpečenie úhrady ceny scudzovanej nehnuteľnosti
 • zabezpečení podkladov  na vypracovanie znaleckého posudku
 • zabezpečení súdneho znalca na vypracovanie znaleckého posudku
 • pomoc pri zabezpečení vyhlásenia správcu bytového domu
 • odovzdávaní nehnuteľností nadobúdateľovi
 • nahlasovaní zmien odberateľa u dodávateľov energií
 1. Sprostredkovateľ uhrádza základný správny poplatok vo výške 66,-€ za návrh na vklad vlastníckeho práva na príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor.
 2. Sprostredkovateľ uhrádza poplatky spojené s úradným overením podpisov predávajúceho na zmluvách o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, výlučne určených na úradné účely.
 3. Sprostredkovateľ má právo znížiť cenu nehnuteľnosti len so súhlasom záujemcu. Tento súhlas musí byť písomný, pričom za písomný súhlas sa považuje aj súhlas záujemcu uskutočnený formou e-mailu alebo sms správou.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné podmienky sprostredkovanie tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej medzi sprostredkovateľom a záujemcom.
 2. Tieto všeobecné podmienky sprostredkovania nadobúdajú  účinnosť dňa 11.02.2016.

 

Novinky a aktuality
Ako správne určiť cenu nehnuteľnosti pri predaji. Ako správne určiť cenu nehnuteľnosti pri predaji.   Správne určenie ceny...
Platenie dane pri predaji nehnuteľnosti Platenie dane pri predaji nehnuteľnosti PLATENIE DANE PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI (BYTU,...
Zarobte si 100,- € Poznáte niekoho kto predáva, alebo plánuje kúpiť nehnuteľnosť?...
Pridajte sa do nášho tímu Pridajte sa do nášho tímu. Hľadáme spolupracovníkov v...
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
V krátkosti o nás

    Spoločnosť ALL FOR YOU bola založená po skúsenostiach vo všetkých oblastiach, ktorými sa dnes zaoberáme. Práve tieto skúsenosti nás viedli k tomu, aby sme Vám, nášmu klientovi, poskytovali služby nielen v jednej oblasti, ale komplexne.
     Poskytujeme klientovi servis nielen v oblasti sprostredkovania financií, ale aj v oblasti sprostredkovania kúpy či predaja nehnuteľností, ako aj v oblasti služieb rôzneho charakteru zameraných na šetrenie Vašich financií či času...

     Príjemné čítanie vám praje kolektív spoločnosti ALL FOR YOU...